ЗА НАС

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми колеги,
Поради въвеждането на Извънредно положение в Р. България
и забраната за провеждане на масови мероприятия със събиране на много хора на едно място Ви
уведомявам:
1. У.С. на САС отлага провеждането на Общо събрание на 15.04.2020 г.
2. Общото събрание ще се проведе на дата следваща 30-дневен период след
отмяната на извънредното положение,за което ще бъдете уведомени допълнително
чрез сайта на Сдружението и по e-mail.

СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ-СОФИЯ

„Съюз на автосервизите в София“ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2005 г. Председател на УС на САС е инж. Емил Германов. От момента на създаването в „Съюз на автосервизите – София“ членуват стопански субекти, специализирани в осъществяването на търговска дейност, автосервизно обслужване и ремонт на МПС, агрегати за тях, авторепаратурни дейности и др., съгласно установените в страната ни търговски правила.
„Съюз на автосервизите – София“ се изгражда като браншова организация, защитаваща интересите на своите членове, с оглед синхронизацията на действащата търговска практика на територията на Република България с европейските норми, регламентиращи тази търговска дейност. За тази цел САС осъществява постоянни контакти с органите на държавната администрация – прави предложения, изготвя становища пред съответните държавни и законодателни органи, с оглед разрешаване на проблемите, свързани с подобряването на бизнес средата и условията при които се осъществява дейността.
Основна цел на членовете на САС е да повишават непрекъснато качеството на обслужване на своите клиенти при висока гаранция за потребителите на предлаганите услуги, въвеждане на строги правила и дисциплина при изпълняване на дейността, както и непримиримост с нерегламентираните автосервизни практики с оглед опазване на околната среда и обезпечаване на сигурността и безопасността на движението по пътищата. Друга основна цел от дейността на САС е да подобрява имиджа на своите членове, като непрекъснато повишава качеството на предлаганите сервизни и ремонтни услуги. Безспорен факт е добрата координация и кооперирането между отделни автосервизи, членове на сдружението с цел пълнообемното и всеобхватно обслужване на големи корпоративни клиенти. Сдружението активно участва и провежда съвестни мероприятия със сходни организации, асоциации и сдружения, с оглед създаване на условия за насърчаване на малкия и среден бизнес и създаване на условия за успешното му реализиране.

САС е пълноправен член на Българска стопанска камара (БСК), както упълномощен член на на УС на Национална камара на автосервизите в България (НКАБ).
Всеки стикер на САС, използван в автомобилните сервизи на стопанските обекти – членове на САС, е гаранция за качествено обслужване на потребителите, отговарящо на страна, членка на Европейския съюз и другите икономически развити страни в света.

ALLIANCE OF AUTO REPAIRING SERVICES

„The Union of Auto-Services in Sofia“ (SAS) is a nonprofit organization, registered under the Non-Profit Legal Entities Law in 2005. Its Executive Council is presently presided by Dipl. Eng. Emil Germanov. Since the very first moment of its establishment, „The Union of Auto-Services in Sofia“ attracts business members who specialize in trading, auto-service and repair of vehicles, power equipment, refinishing activities, etc. carried out according to the terms of trade that have been introduced in this country. „The Union of Auto-Services in Sofia“ was set up as a branch organization to protect the interests of its members, with a view to the synchronization of cur-rent commercial practice in the Republic of Bulgaria with the European regulations concerning this business activity. In order to achieve this purpose, SAS runs permanent contacts with the state and public administrations – makes proposals, issues opinions to the relevant governmental and legislative bodies, aiming to resolve issues related to improving the business environment and conditions under which it operates.
SAS maintains good working cooperation with the Ministry of Interior, the bodies of Traffic Police, the Commission on Transport and Communications at the National Assembly, the management of Sofia Municipality and other state institutions.

The main objective of SAS members is to continuously improve the quality of services that are being offered to their customers, with high level of guarantee to consumers, by introducing strict rules and discipline in carrying out their activity. Also, the Union’s policy does not tolerate illegal automotive practices that might affect in a negative way the environment as well as the security and safety of traffic. Another main objective of SAS activities is to improve the image of its members, by constantly upgrading the quality of auto-services and auto-repair. As a certain fact, undisputedly good coordination and cooperation has been established between individual garages that are members of the alliance, in order to provide full scale and comprehensive services to large corporate clients.
The alliance actively participates in, and conducts joint activities with similar organizations and associations, with a view to create the conditions for encouraging small and medium businesses, and to set up a framework for their successful implementation. Each SAS sticker that is being used in automotive outlets of SAS business members is a sign of assurance, standing for consumer quality service – meeting all standards of EU member states, and other economically developed countries around the world.